Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Budeme stáť pri Vás od začiatku Vašej podnikateľskej činnosti až po jej ukončenie. V rámci obchodného práva poskytujeme široké spektrum právnych služieb, ktorých hlavným cieľom je realizácia podnikateľských zámerov klienta a s tým spojená právna ochrana klienta.

Obchodné právo (zmluvné a iné súvisiace vzťahy)

Zabezpečíme pre Vás komplexnú právnu podporu pri realizácii Vašich podnikateľských zámerov, posúdenie podmienok ich realizácie ako aj vypracovanie s tým súvisiacej dokumentácie, t.j. najmä

  • vypracovanie právnych analýz, stanovísk, vyjadrení,
  • vypracovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie, a to aj v súvislosti s poskytovaním úverov pre Vaše podnikateľské zámery,
  • uplatňovanie si zákonných aj zmluvných nárokov formou mimosúdnych rokovaní, ako aj pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci,
  • ukončenie zmluvných vzťahov,
  • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s konkurzným konaním alebo reštrukturalizáciou a zastupovanie v týchto konaniach.

Právo obchodných spoločností a družstva

Zabezpečíme pre Vás komplexnú právnu podporu pri výbere vhodnej právnej formy pre realizáciu Vašich podnikateľských zámerov a následnom založení konkrétnej obchodnej spoločnosti alebo družstva, t.j. najmä:

  • právna analýza podmienok pre realizáciu konkrétneho podnikateľského zámeru v podmienkach Slovenskej republiky,
  • zakladanie obchodných spoločností a družstiev a vykonanie všetkých s tým súvisiacich úkonov (vypracovanie celej korporátnej dokumentácie potrebnej k založeniu obchodnej spoločnosti alebo družstva, právne zastúpenie pred príslušnými orgánmi pri všetkých úkonoch spojených so založením spoločnosti alebo družstva),
  • vykonávanie zmien v štruktúre obchodných spoločností alebo družstve vrátane zlúčenia, splynutia alebo likvidácie.

Oblasti práv

Obchodné právo

Obchodné právo

Budeme stáť pri Vás od začiatku Vašej podnikateľskej činnosti až po jej ukončenie. V rámci obchodného práva poskytujeme široké spektrum právnych služieb, ktorých hlavným cieľom je realizácia podnikateľských zámerov klienta a s tým spojená právna ochrana klienta.

...
Občianske právo

Občianske právo

Rôzne právne otázky a problémy vznikajú nielen pri podnikaní, ale aj pri bežnom fungovaní jednotlivca, a preto sme pripravené stáť pri Vás aj v tých oblastiach práva, ktoré jednotlivec vníma spravidla veľmi osobne a citlivo.

...
Pracovné právo

Pracovné právo

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva tak na strane zamestnávateľov, ako aj na strane zamestnancov.

...
Správne právo

Správne právo

Správne právo patrí k najrozsiahlejším odvetviam práva, ktoré zasahuje takmer do všetkých oblastí života alebo podnikania. Je takmer nemožné, aby sa jednotlivec alebo právnická osoba v rámci svojho života nestretla so správnym právom.

...
Športové právo

Športové právo

Garancia základných práv a slobôd je základným pilierom demokratického štátu. Napriek tomu že požiadavka na ich ochranu je značná, k ich porušeniu môže dôjsť bez povšimnutia.

...
Právo nehnuteľností

Právo nehnuteľností

Poskytujeme komplexný právny servis v oblasti práva nehnuteľností, a to tak pri zastupovaní realitných kancelárii, predávajúcich, kupujúcich, resp. prenajímateľov ako aj nájomcov alebo iných subjektov vystupujúcich v tejto oblasti práva

...
Ústavné právo

Ústavné právo

Garancia základných práv a slobôd je základným pilierom demokratického štátu. Napriek tomu že požiadavka na ich ochranu je značná, k ich porušeniu môže dôjsť bez povšimnutia.

...