Občianske právo

Rôzne právne otázky a problémy vznikajú nielen pri podnikaní, ale aj pri bežnom fungovaní jednotlivca, a preto sme pripravení stáť pri Vás aj v tých oblastiach práva, ktoré jednotlivec vníma spravidla veľmi osobne a citlivo. Či už ide o majetkoprávnu otázku, rodinné vzťahy, postavenie spotrebiteľa alebo akýkoľvek kontraktuálny vzťah, naša advokátska kancelária je pripravená Vám poskytnúť náležitú právnu pomoc.

Záväzkové vzťahy

Zabezpečíme pre Vás komplexný právny servis pri riešení Vášho osobného právneho problému, a to najmä:

 • vypracovanie zmluvnej dokumentácie, do ktorej zapracujeme Vaše predstavy a požiadavky pretransformované do právnej roviny,
 • vypracovanie právnych analýz, stanovísk, vyjadrení,
 • vymáhanie Vašich práv a právom chránených záujmov,
 • zastupovanie v súdnych a mimosúdnych konaniach s tým, že použijeme všetky dostupné právne prostriedky pre uplatnenie si Vašich práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z právnych predpisov alebo dojednaných zmlúv, a to v každej oblasti občianskoprávnych vzťahov,
 • ukončenie zmluvných vzťahov.

Rodinné právo

Pre každého je rodina tým najcennejším, avšak sme si vedomí aj toho, že niekedy môžu aj v rámci rodiny vzniknúť vzťahy, ktoré je potrebné riešiť právnou formou. Sme si vedomí krehkosťou tejto témy, a preto sa snažíme veci riešiť ľudsky a citlivo. Naša advokátska kancelária je v tejto oblasti pripravená Vám podať pomocnú právnu ruku, a to najmä pri:

 • zastúpení pred konajúcimi súdmi, ako aj pri mimosúdnych rokovaniach pri riešení otázok spojených s rozvodom manželstva a s tým spojeného vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • úprave práv a povinností rodiča k dieťaťu, o.i. vypracovanie dohôd rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu, zastupovanie v konaní pred súdom v tejto veci,
 • zastúpení v oblasti výživného detí k rodičom, ako aj medzi ostatnými príbuznými, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke podľa rodinného práva.

Spotrebiteľské právo

Každý z nás v rámci bežného fungovania života v určitom momente vystupuje ako spotrebiteľ. Spotrebiteľom sa spravidla rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania. Pokiaľ Vám v súvislosti s postavením spotrebiteľa vznikla akákoľvek otázka sme pripravení na jej zodpovedanie, a to najmä čo sa týka:

 • uplatnenia práv a právom chránených záujmov spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy,
 • reklamácie tovaru a služieb,
 • ukončenia zmluvných vzťahov,
 • zastupovania v súdnych aj mimosúdnych rokovaniach.

Právo duševného vlastníctva

Poskytujeme právnu podporu pri zastupovaní autorov a uplatňovaní ich autorských práv, resp. pri zastupovaní rôznych subjektov vo vzťahu k autorom a ich dielam, t.j. najmä:

 • vypracovanie zmluvnej dokumentácie umožňujúcej najmä použitie autorského diela tretími osobami,
 • uplatňovanie práv a právom chránených záujmov autorov tak pred súdmi, ako aj v mimosúdnych rokovaniach,
 • uplatňovanie práv a právom chránených záujmov rôznych subjektov vo vzťahu k autorom tak pred súdmi ako aj v mimosúdnych rokovaniach.

Dedičské právo

Poskytujeme právne poradenstvo dedičom v súvislosti s dedičskou sukcesiou, t.j. vyporiadaním majetkových práv po poručiteľovi, a to najmä:

 • posúdenie predpokladov dedenia, určenie subjektu, ktorý je povolaný dediť,
 • právne poradenstvo v súvislosti s právom poručiteľa ovplyvniť výber svojho dediča, ako aj právne poradenstvo opomenutým dedičov v súdnych a mimosúdnych konaniach,
 • posúdenie právnych dôsledkov odmietnutia dedičstva a nadobudnutia dedičstva, zastupovanie v súdnych, ako aj mimosúdnych konaniach vedených v tejto súvislosti.

Exekučné právo

Poskytujeme právne poradenstvo subjektom tak na strane oprávneného, ako aj na strane povinného, a to najmä pri:

 • vypracovaní príslušných právnych podaní v súvislosti s vymáhaním pohľadávky oprávneného,
 • vypracovanie príslušných právnych podaní, ktoré môže uplatniť na svoju obranu povinný,
 • zastupovanie pred súdmi, ako aj orgánmi verejnej moci.

Oblasti práv

Obchodné právo

Obchodné právo

Budeme stáť pri Vás od začiatku Vašej podnikateľskej činnosti až po jej ukončenie. V rámci obchodného práva poskytujeme široké spektrum právnych služieb, ktorých hlavným cieľom je realizácia podnikateľských zámerov klienta a s tým spojená právna ochrana klienta.

...
Občianske právo

Občianske právo

Rôzne právne otázky a problémy vznikajú nielen pri podnikaní, ale aj pri bežnom fungovaní jednotlivca, a preto sme pripravené stáť pri Vás aj v tých oblastiach práva, ktoré jednotlivec vníma spravidla veľmi osobne a citlivo.

...
Pracovné právo

Pracovné právo

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva tak na strane zamestnávateľov, ako aj na strane zamestnancov.

...
Správne právo

Správne právo

Správne právo patrí k najrozsiahlejším odvetviam práva, ktoré zasahuje takmer do všetkých oblastí života alebo podnikania. Je takmer nemožné, aby sa jednotlivec alebo právnická osoba v rámci svojho života nestretla so správnym právom.

...
Športové právo

Športové právo

Garancia základných práv a slobôd je základným pilierom demokratického štátu. Napriek tomu že požiadavka na ich ochranu je značná, k ich porušeniu môže dôjsť bez povšimnutia.

...
Právo nehnuteľností

Právo nehnuteľností

Poskytujeme komplexný právny servis v oblasti práva nehnuteľností, a to tak pri zastupovaní realitných kancelárii, predávajúcich, kupujúcich, resp. prenajímateľov ako aj nájomcov alebo iných subjektov vystupujúcich v tejto oblasti práva

...
Ústavné právo

Ústavné právo

Garancia základných práv a slobôd je základným pilierom demokratického štátu. Napriek tomu že požiadavka na ich ochranu je značná, k ich porušeniu môže dôjsť bez povšimnutia.

...