Správne právo

Správne právo patrí k najrozsiahlejším odvetviam práva, ktoré zasahuje takmer do všetkých oblastí života alebo podnikania. Je takmer nemožné, aby sa jednotlivec alebo právnická osoba v rámci svojho života nestretla so správnym právom. V prípade, ak potrebujete akúkoľvek právnu podporu pri strete so správnym právom, sme tu pre Vás.

Naša advokátska kancelária je pripravená Vám poskytnúť najmä nasledovné právne služby:

  • vypracovanie príslušných právnych podaní vrátane opravných a mimoriadnych opravných prostriedkov,
  • zastupovanie v územných a stavebných konaniach, ako aj ďalších správnych konaniach,
  • pomoc pri riešení otázok súvisiacich s právom na informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám tak zo strany povinných osôb, ako aj zo strany žiadateľov,
  • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s procesom verejného obstarávania, a to tak zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov, ako aj zo strany záujemcov/uchádzačov a uplatňovanie si rôznych právnych prostriedkov počas jeho konania,
  • zastupovanie v konaní pred súdmi v rámci správneho súdnictva.

Oblasti práv

Obchodné právo

Obchodné právo

Budeme stáť pri Vás od začiatku Vašej podnikateľskej činnosti až po jej ukončenie. V rámci obchodného práva poskytujeme široké spektrum právnych služieb, ktorých hlavným cieľom je realizácia podnikateľských zámerov klienta a s tým spojená právna ochrana klienta.

...
Občianske právo

Občianske právo

Rôzne právne otázky a problémy vznikajú nielen pri podnikaní, ale aj pri bežnom fungovaní jednotlivca, a preto sme pripravené stáť pri Vás aj v tých oblastiach práva, ktoré jednotlivec vníma spravidla veľmi osobne a citlivo.

...
Pracovné právo

Pracovné právo

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva tak na strane zamestnávateľov, ako aj na strane zamestnancov.

...
Správne právo

Správne právo

Správne právo patrí k najrozsiahlejším odvetviam práva, ktoré zasahuje takmer do všetkých oblastí života alebo podnikania. Je takmer nemožné, aby sa jednotlivec alebo právnická osoba v rámci svojho života nestretla so správnym právom.

...
Športové právo

Športové právo

Garancia základných práv a slobôd je základným pilierom demokratického štátu. Napriek tomu že požiadavka na ich ochranu je značná, k ich porušeniu môže dôjsť bez povšimnutia.

...
Právo nehnuteľností

Právo nehnuteľností

Poskytujeme komplexný právny servis v oblasti práva nehnuteľností, a to tak pri zastupovaní realitných kancelárii, predávajúcich, kupujúcich, resp. prenajímateľov ako aj nájomcov alebo iných subjektov vystupujúcich v tejto oblasti práva

...
Ústavné právo

Ústavné právo

Garancia základných práv a slobôd je základným pilierom demokratického štátu. Napriek tomu že požiadavka na ich ochranu je značná, k ich porušeniu môže dôjsť bez povšimnutia.

...